Syair Buah-Buahan
bibliography
text notes
list of words
list of rhyme words

Text notes


MCP text
 

Buah 17r6b bengul b.ng.w.l
Buah 20v2d Cacingkeram c.a.c.y.ng.k.r.m, artinya:  pengikat cinta
Buah 17r7b dancul d.a.n.c.w.l
Buah 12v3d h b.r.k.l.a.k.s.a
Buah 27r6b habis salinan:   jabis
Buah 2v4c hungking h.w.ng.k.y.ng
Buah 43v7d kaliwara k.l.y.w.a.r.a
Buah 2r8c kewat k.y.w.a.t"
Buah 49v5a Kimhung k.y.m.h.w.ng
Buah 1r3c kuasa k.w.a.w.a, seharusnya:  kuasa
Buah 49r2a kuraniyem k.r.n.y.m, kurninyem [?]
Buah 29v2a mahajana m.h.j.a.n.a, mungkin berasal dari:  maha bojana, artinya:  makan besar
Buah 19v3b patiklah salinan:   patik(lah)
Buah 28r4d Sama salinan:   Sam
Buah 38r5c setiap setiap setiap
Buah 7v3c setikkannya s.t.y.k.k.n.y
Buah 53r1b Siantang (Sia) Siantang
Buah 24v3c Tuwidi t.w.y.d.y