Syair Hamzah Fansuri
bibliography
text notes
list of words
    combined list of words in Hamzah Fansūrī texts
list of rhyme words

Text notes


MCP text
 

HF 44:52d akhirnya .. rumah kerjanya mencari dalam mendapat rumah
HF 12:5b amanu Doorenbos adds: tubu
HF 20:6b anjingnya anjing(nya)
HF 47:9d banyak Doorenbos: banyak
HF 45:1c batu Doorenbos: matu
HF 47:3d belaka Doorenbos: celaka
HF 47:92b berbancang berbincang
HF 34:27b berdua badua
HF 33:7b bermain [ber]main
HF 34:24d berputusan ber[ke]putusan
HF 47:62b dalam Doorenbos: [di] dalam
HF 11:9c daripada Doorenbos: Dari pada
HF 47:20d dicela dicalik; marg: diculu
HF 43:12a dikamang ? dikamang, ? digemang;   ? related to Acehnese  keumeung
HF 36:18b dikhidmati dikhudmati
HF 44:8c dinamai namai
HF 3:6c ditamthilkan Drewes & Brakel: ditamhilkan;
Doorenbos: ditamthilkan
HF 47:107 entah enta
HF 27:6c ghāfilūn ghāfil
HF 21:3a habis ? khālis
HF 32:7d hari ? mutahhari
HF 34:18b jubunuhu ? jununuhu
HF 17:14c kaupermasak (kau) permasak
HF 35:17a kautanya kautanya[kan itu]
HF 34:11a kitabnya kitabi
HF 40:1b lagi lain
HF 35:25a maqamnya Doorenbos:  maqam
HF 47:37c menaruh Doorenbos: [yang] menaruh [dia]
HF 16:1b menjadikan Doorenbos: memerikan
HF 35:15b mu´minin mu´min
HF 37:4b mumkin mumtakin
HF 34:10d muntahi musytahi
HF 37:2d mushahadahnya Doorenbos: mushahadah
HF 34:13c nuri Doorenbos: nuri[nya]
HF 44:6d pada Doorenbos: [dari-]pada
HF 46:18b pada pada pada
HF 44:50a Pahang duakah batinya zahir sic
HF 46:21b paksanya pasanya
HF 45:2b pendapat Doorenbos: mendapat
HF 47:58c penghibur pengimbur
HF 34:11b perbuatannya perbuat[an]nya
HF 35:10b pitah fittah
HF 35:18d pitah fittah
HF 34:16d qalib qalbu
HF 35:41b qawsain qausaini
HF 46:18a Qulzum kh.r.j.w.m
HF 34:23c raih rayat
HF 35:41a sadiqin sadiki
HF 47:94c sangsian sasian
HF 46:11c selebu silabu
HF 46:20c selebu silabu
HF 35:38c semata Doorenbos: semata-mata
HF 47:107 siksa siksa kamu
HF 30:10c sufi Suf(i)
HF 45:4c sungguh Doorenbos: sungguhpun
HF 44:1c sunyi sani
HF 47:108 T.m.`.y.r atau:` t.m.`.j.r
HF 47:111 T.m.`.y.r atau:` t.m.`.j.r
HF 47:76a T.m.`.y.r atau:` t.m.`.j.r
HF 47:65c tengadah tinkadah
HF 35:36d terdampingkan Doorenbos: terdamping
HF 47:54c tiada Doorenbos: jangan
HF 47:16a tuan puan ?