1. Ab. Ghani bin Abbas. "Bahasa Melayu Kuno dari bentuk dan bunyi". Di dalam Dewan Bahasa, 4(1):10, 1960.
 2. Abdullah bin Talib. Kitab punca bahasa. Kuala Terengganu?: Matbaah Al-Ahliah, 1927.
 3. Abdullah Hassan. 30 tahun perancangan bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987.
 4. Abdullah Munshi. Hikayat Abdullah II. Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1966.
 5. Al-Marbawi, Muhammad Idris Abdul Rauf. Kamus Idris al-Marbawi: Arab-Melayu. Singapura: Darul Ulum Al-Islamiah, n.d.
 6. Ali Haji Ahmad. "Kumpulan bahasa-bahasa Indonesia tua". Di dalam Dewan Bahasa, 2(1):25, 1968.
 7. ________. Hikayat Inderaputera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1968.
 8. Asmah Haji Omar. Susur galur bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1985.
 9. ________. Susur galur bahasa Melayu dalam gelombang tamadun. Kertas kerja yang dibentangkan pada Persidangan Antarabangsa mengenai Tamadun Melayu, 11-13 Nov. 1986, Kuala Lumpur.
 10. A. Samad Ahmad. "Mempelajari sejarah kesusasteraan lama Melayu III". Di dalam Dewan Bahasa, 1(3):152, 1957.
 11. ________. Sejarah kesusasteraan Melayu. Jil 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966.
 12. ________. Sejarah kesusasteraan Melayu. Jil. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1965.
 13. ________. Sejarah kesusasteraan Melayu. Jil. 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1965.
 14. ________. Sulalatus Salatin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1979.
 15. ________. Hikayat Amir Hamzah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987.
 16. Annas Haji Ahmad. Sastera Melayu lama dan baru. Petaling Jaya: International Book Service, 1982.
 17. Awang Haji Mohd. Jamil al-Sufri. Syair Rakis. Brunei: Pusat Sejarah Brunei, 1983.
 18. Badudu, J.S. Sari kesusasteraan Indonesia II. Bandung: Pustaka Prima, 1976.
 19. Baharuddin Zainal. Hikayat Cekel Weneng Pati. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1965.
 20. Bebrian Phasa Sanskrit. Thamthachmuni. Bangkok: Universiti Agama Budha, 1970.
 21. Burckhardt, Titus. Art of Islam: language and meaning. London: World of Islam Festival Publishing Co., 1976.
 22. Crawfurd, J. A grammar and dictionary of the Malay language. London: Smith Elder, 1852.
 23. Edrus, E.H. Persuratan Melayu II. Singapura: Qalam, 1960.
 24. Harahap, Darwis. Perkembangan bahasa Melayu. Pulau Pinang: Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, 1986. (naskhah percubaan, tidak diterbitkan).
 25. Harahap, E. St. Perihal bangsa Batak. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1960.
 26. Harun Aminurrashid. Kajian sejarah perkembangan bahasa Melayu. Singapura: Pustaka Melayu, 1966.
 27. Hikayat Nur Muhammad dan nabi bercukur dan nabi wafat adanya. Edisi Jawi. Pulau Pinang: Almuarif Press, 1900?-1979?
 28. Ismail Hamid. Kesusasteraan Melayu lama dari warisan kesusasteraan Islam. Petaling Jaya: Fajar Bakti, 1983.
 29. Ismail Hussein. Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1984.
 30. Jones, Russell. Hikayat Raja Pasai. Petaling Jaya: Fajar Bakti, 1987.
 31. Kassim Ahmad. Hikayat Hang Tuah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1964.
 32. ________. Kisah pelayaran Abdullah. Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1981.
 33. Keraf, Gorys. Tatabahasa Indonesia. Ende Flores: Nusa Indah, 1975.
 34. ________. Linguistik bandingan historis. Jakarta: Gramedia, 1984.
 35. Khalid Hussain. Taj us-Salatin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966.
 36. Kridalaksana, Harimurti. Bustanulkatibin dan Kitab pengetahuan bahasa - sumbangan Raja Ali Haji dalam ilmu bahasa Melayu. Kertas kerja dibentangkan pada Hari Sastera '83, 10-13 Dis. 1983, Johor Bahru.
 37. Li Chuan Siu. Ikhtisar sejarah kesusasteraan Melayu baru 1830 - 1945. Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1972.
 38. Marsden, W. A grammar of the Malayan language. London: Longman, 1812.
 39. Matheson, Virginia. Tuhfat al-Nafis. Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1982.
 40. Mees, C.A. Ilmu perbandingan bahasa-bahasa Austronesia. Kuala Lumpur: University of Malaya, 1967.
 41. Misbaha. Pesaka. Kuala Terengganu: Muzium Negeri Terengganu, 1983.
 42. Muhammad Ibrahim bin Abdullah Munshi. Kitab pemimpin Johor. Singapura:
  Al-Ahmadiah Press, 1878.
 43. Muhammad Said bin Haji Sulaiman. Penokok dan penambah dalam bahasa Melayu.
  Singapura: Matbaah Al-Ahmadiah, 1939.
 44. ________. Jalan basa Melayu. Singapura: Matbaah Al-Ahmadiah, 1953.
 45. Muhammad Syah bin Yusuf. Sanjuh suratan. Melaka: Maktab Melayu Melaka, 1922.
 46. Mulia, T.S.G. dan Hidding, K.A.H. Ensiklopedia Indonesia. Bandung: van Hoeve, 1955.
 47. Obaidellah Haji Mohamad. Catatan-catatan dalam sejarah China mengenai negeri-negeri Melayu. Kertas kerja dibentangkan pada Persidangan Antarabangsa mengenai Tamadun Melayu, 11-13 Nov. 1986, Kuala Lumpur.
 48. "Orang Melayu pertama mengelilingi dunia". Di dalam Utusan Malaysia, 23 Jun 1991.
 49. Parkamin, Amron dan Bari, Noor. Pengantar sastera Indonesia. Bandung: Sulita, 1973.
 50. Pedoman umum ejaan Jawi yang disempurnakan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987.
 51. Peta bahasa-bahasa di Indonesia. Jakarta: Lembaga Bahasa Nasional, 1972.
 52. Raja Ali Haji. Kitab pengetahuan bahasa (Transliterasi oleh R. Hamzah Yunus). Pekan Baru: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987.
 53. Raja Masittah Raja Ariffin. "Raja Ali Haji (1809-1870)". Di dalam Jurnal Dewan Bahasa, 34(1): 73, 1990.
 54. Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam. Kajian bahasa. Petaling Jaya: Fajar Bakti, 1985.
 55. Ryan, N.J. Sejarah Semenanjung Tanah Melayu. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1965.
 56. Safioedin, Asis. Tatabahasa Indonesia. Bandung: Peladjar, 1963.
 57. Safwan Fathy. Kisah dari al-Quran. Kuala Lumpur: Times Books International, 1987.
 58. Shellabear, W.G. Sejarah Melayu. Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1982.
 59. Siti Hawa Saleh. Hikayat Merong Mahawangsa. Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1970.
 60. Skinner, C. Prosa Melayu baharu. London: Longmans, 1959.
 61. Slametmuljana. Asal bangsa dan bahasa Nusantara. Jakarta: Balai Pustaka, 1975.
 62. Hikayat Nur Muhammad dan nabi bercukur dan nabi wafat adanya. Edisi Jawi. Singapura: Sulayman Marie, 1930?-1939?
 63. Teeuw, A. dan Wyatt, D.K. Hikayat Patani. Leiden: The Hague, 1970.
 64. Wan Ali Hj. Wan Mamat. Pemuliharaan buku dan manuskrip. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988.
 65. Wilkinson, R.J. Kamus Jawi-Melayu-Inggeris. Melaka: Baharuddin Joha, 1903.
 66. Winstedt, R.O., et al. Ilmu bahasa Melayu: penggal I. Singapura: Fraser and Neave, 1927.
 67. Winstedt, R.O. Hikayat Bayan Budiman. Petaling Jaya: Fajar Bakti, 1985.
 68. Woyowasito, S. Linguistik. Jakarta: Gunung Agung, 1961.
 69. Yunus bin Saldin. Mengajar rahsia dalam nahu bahasa Jawi. Kampung Pengiran: 1938.
 70. Yusoef Iskandar. "Hikayat Patani, sebuah karya kesusasteraan tradisional klasik: masalah penyebaran naskhah dan nilai-nilai sejarahnya". Di dalam Dewan Bahasa, 17(10): 462, 1973.
 71. Zuber Usman. Bahasa Melayu sebelum dan sesudah menjadi lingua franca. Jakarta: Yayasan Idayu, 1975.