Piagam Serampas
bibliography
text notes
list of words

Text notes


MCP text
 

PiagS KB.b:11 aku or:  laku
PiagS KF.a-1 Bantal banda Bantal
PiagS KF.a-2 bardurui [vocalised]
PiagS KF.a-2 berjipang b.r.c.y.p.ng
PiagS KF.a-1 Cematang ? Pematang
PiagS AA-6 didenda didenda dipati
PiagS KF.a-2 digaduhkan digaduhkan a.w
PiagS KF.a-2 disiti d.s.t.y
PiagS KF.a-1 [hingga h.ng.g.n
PiagS KF.a-1 lalu di dalam Teramang hingga pinggir Rundang mudik lalu
PiagS KF.a-1 lalu di dalam lalu
PiagS KF.a-2 mau m.a.w.w
PiagS KC:4 panggil p.ng.g.l, ? penggal
PiagS KF.a-2 pemancak ? Pemancak
PiagS KC:5 rayai r.y.a.y
PiagS KF.a-1 Sawu s.a.wu
PiagS KF.a-1 sekolamnya s.k.l.m.ny
PiagS KF.a-1 sepancing s.p.n.j.y.ng
PiagS KD:2 tahun ba tahun