Warnasarie
bibliography
text notes
list of words
rhyme words

List of words

Common words listed by frequency ( ‰ ) below

Double-click on any word to search for it in context.

        A                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
Abdoellah  .. 1
Abdullah  .. 1
Achmad  .. 1
ada  .. 7
ahmad  .. 1
Air  .. 1
airnya  .. 1
ajahanda  .. 1
ajam  .. 1
ajernja  .. 1
Ajer  .. 1
ajohie  .. 1
Akan  .. 1
Ali  .. 1
Allah  .. 5
amien  .. 1
amin  .. 1
ampat  .. 1
ampoon  .. 1
ampun  .. 1
anakanda  .. 1
anam  .. 1
asa  .. 1
ayahanda  .. 1
ayam  .. 1
ayuhai  .. 1

 
        B                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
badankoe  .. 1
badanku  .. 1
bahri  .. 1
Baik  .. 1
bala  .. 1
balang  .. 1
bangsawan  .. 1
bapa  .. 1
barang  .. 1
basah  .. 1
Bekayuhlah  .. 1
berat  .. 2
berbakti  .. 1
berbanjak  .. 1
berbanyak  .. 1
Berboeatlah  .. 1
Berbuatlah  .. 1
berdiri  .. 1
berhenti  .. 1
Berhimponlah  .. 1
Berhimpunlah  .. 1
Berkajohlah  .. 1
berlari  .. 1
berobat  .. 1
beroelang  .. 1
beroepa  .. 1
berselang  .. 1
bersenda  .. 1
Berserah  .. 1
berslang  .. 1
Bersrah  .. 1
bertambah  .. 1
bertambahlah  .. 1
berubat  .. 1
berulang  .. 1
berupa  .. 1
besar-besar  .. 1
bestari  .. 1
betina  .. 1
Bidjaksana  .. 1
Bijaksana  .. 1
boedi  .. 1
boekannja  .. 1
boekan  .. 1
boelan  .. 1
Bolehlah  .. 1
bonda  .. 1
botol  .. 1
botool  .. 1
brat  .. 2
bri  .. 2
budi  .. 1
bukan  .. 1
bukannya  .. 1
bulan  .. 1

 
        C                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
cina  .. 1
cinta  .. 1
cita  .. 1

 
        D                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
dalam  .. 4
dan  .. 7
darat  .. 1
Datanglah  .. 3
dengan  .. 6
Dengarkan  .. 2
dermawan  .. 1
dibawa  .. 1
diberi  .. 2
didalam  .. 3
di  .. 5
dikabulkan  .. 1
dikarang  .. 1
diminum  .. 1
dipangillah  .. 1
dipertuan  .. 2
diri  .. 3
di  .. 10
disuruhnya  .. 1
diterima  .. 1
djabar  .. 1
djam  .. 1
Djangankan  .. 1
Djanganlah  .. 1
djantan  .. 1
djiwa  .. 1
djoega  .. 1
Djoemadil-awal  .. 1
docter  .. 1
docter  .. 7
Doea  .. 1
doekacita  .. 1
doeka  .. 1
doekoon  .. 1
doktor  .. 7
Dua  .. 1
dukacita  .. 1
duka  .. 1
dukatjita  .. 1
dukun  .. 1

 
        E                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
empat  .. 1
enam  .. 1
esok  .. 1

 
        G                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
gabermen  .. 2
goebernemien  .. 2
gonda  .. 1

 
        H                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
Habis  .. 2
Hadji  .. 1
haji  .. 1
haloes  .. 1
halus  .. 1
Hampirkan  .. 1
hari  .. 6
hari  .. 1
hati  .. 2
hemat  .. 1
hilang  .. 1
Hilanglah  .. 1
himat  .. 1
holanda  .. 1
hormat  .. 1

 
        I                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
ia  .. 5
Ialah  .. 2
Ibn  .. 2
ichtiarnja  .. 2
idzin  .. 1
Ijalah  .. 2
ija  .. 5
ikhtiarnya  .. 2
indah  .. 1
insja  .. 1
insya  .. 1
itoelah  .. 1
itulah  .. 1
izin  .. 1

 
        J                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
jabar  .. 1
jamadilawal  .. 1
jam  .. 1
Jangan  .. 1
Janganlah  .. 1
jang  .. 14
jantan  .. 1
jiwa  .. 1
juga  .. 1

 
        K                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
kaboolkan  .. 1
kadalam  .. 1
ka  .. 1
kaki  .. 1
Kapadaän  .. 1
kapada  .. 9
kapala  .. 1
kapal  .. 1
kapertjajaän  .. 1
Karang  .. 1
karna  .. 3
kasehan  .. 1
kaselah  .. 1
kasihan  .. 1
kasihlah  .. 1
Katanja  .. 1
Katanya  .. 1
kedalam  .. 1
ke  .. 1
keluh  .. 1
Kepadaan  .. 1
kepada  .. 10
kepala  .. 1
kepercayaan  .. 1
kerana  .. 3
kesah  .. 1
kira-kira  .. 2
kira  .. 4
kita  .. 6
kloh  .. 1
koekarang  .. 1
Koeranglah  .. 1
koerang  .. 1
kota  .. 2
kukarangkan  .. 1
kurang  .. 1
Kuranglah  .. 1

 
        L                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
lagi  .. 1
lakoenja  .. 1
lakunya  .. 1
laloe  .. 1
lalu  .. 1
lelah  .. 1
lemah  .. 2
lemboot  .. 2
lembut  .. 2
lima  .. 2

 
        M                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
Maart  .. 1
Mac  .. 1
maien  .. 1
main  .. 1
malam  .. 1
manis  .. 1
mantrinja  .. 1
Masjewaratkan  .. 1
mata  .. 1
melajoe  .. 1
melayu  .. 1
Membawa  .. 1
memberi  .. 3
membri  .. 3
Memeriksa  .. 2
Meminta  .. 1
Memriksa  .. 2
Mencuri  .. 1
Menerima  .. 1
mengarti  .. 2
mengata  .. 1
mengeluarkan  .. 1
mengerti  .. 2
mengganti  .. 1
mengloearken  .. 1
mengobar  .. 1
menjapoe  .. 1
Menjoeroh  .. 1
Menrima  .. 1
menterinya  .. 1
Mentjuri  .. 1
menyapu  .. 1
Menyuruh  .. 1
Meringankan  .. 1
Mesyuarat  .. 1
minoem  .. 4
Minta  .. 1
minum  .. 3
moedahan  .. 1
Moedah  .. 1
moeda  .. 3
moefakat  .. 2
Moekanja  .. 1
moentak  .. 1
muafakat  .. 2
muda  .. 3
mudah-mudahan  .. 1
Mukanya  .. 1
muntak  .. 1

 
        N                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
nanti  .. 1
negeri  .. 3
negri  .. 3
ngoebar  .. 1
njata  .. 1
nyata  .. 1

 
        O                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
obatnja  .. 2
obat  .. 5
olanda  .. 1
Oleh  .. 1
Ongkoe  .. 1
orang  .. 4

 
        P                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
panas  .. 1
pandjangkan  .. 1
pangillah  .. 1
panjangkan  .. 1
peladjar  .. 1
pelahan  .. 1
pelajar  .. 1
penjakit  .. 4
Penjingat  .. 1
penyakit  .. 4
Penyengat  .. 1
perang  .. 1
pergi  .. 1
periksa  .. 3
perintah  .. 1
perlahan  .. 1
pertoean  .. 2
pilihan  .. 1
pinta  .. 2
poelang  .. 1
poela  .. 4
poeloe  .. 1
poeti  .. 1
Poetri  .. 1
pon  .. 5
prang  .. 1
prentah  .. 1
pri  .. 1
priksa  .. 3
pula  .. 4
pulang  .. 1
pulau  .. 1
pun  .. 5
putih  .. 1
Putri  .. 1

 
        R                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
Radja  .. 5
rahmat  .. 1
raja  .. 5
Residen  .. 3
Residien  .. 3
riau  .. 2
riengan  .. 1
ringin  .. 1
Riouw  .. 2
Roepanja  .. 1
Rupanya  .. 1

 
        S                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
Sabab  .. 1
saban  .. 1
sakit  .. 1
sakitnja  .. 1
sakitnya  .. 1
salah  .. 1
sama  .. 1
Sampailah  .. 2
Sampelah  .. 2
Sanak  .. 2
sangat  .. 1
sa-orang  .. 3
satoe  .. 2
satu  .. 2
saudara  .. 5
Sebab  .. 2
sebilang  .. 1
sedikit  .. 1
sehari-hari  .. 1
sehari  .. 1
sekalian  .. 2
sekali  .. 1
selamat  .. 1
Selesailah  .. 1
Seleselah  .. 1
sendiri  .. 2
seorang  .. 3
Serta  .. 1
Siang  .. 1
Sjaïr  .. 2
sjoekoer  .. 1
slamat  .. 1
soeatoe  .. 3
soedah  .. 1
soedara  .. 5
soekalah  .. 1
soepaja  .. 1
soeroehnja  .. 1
soesah  .. 1
suatu  .. 3
sudah  .. 1
sukalah  .. 1
supaya  .. 1
susah  .. 1
Syair  .. 2
syukur  .. 1

 
        T                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
taala  .. 1
ta-ala  .. 1
tahon  .. 1
tahun  .. 1
tangguh  .. 1
tangoh  .. 1
Tatkala  .. 1
Tengah  .. 1
terbalas  .. 1
terhila  .. 1
terkena  .. 1
terlaloe  .. 2
terlalu  .. 2
Termaktoeb  .. 1
Termaktub  .. 1
tiada  .. 3
Tidaklah  .. 1
Tidalah  .. 1
tjina  .. 1
tjinta  .. 1
tjita  .. 1
toean  .. 5
toehan  .. 1
trima  .. 1
tuan  .. 5
tuhan  .. 1

 
        U                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
ubat  .. 5
ubatnya  .. 2
Ungku  .. 1

 
        W                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
wakil  .. 1
warna  .. 1

 
        Y                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
yang  .. 14

 
        0-9                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
.. 1
.. 1
1268  .. 1
1852  .. 1By frequency

The most frequently occuring words (top 20%). 
14 ..  yang
10 ..  kepada
7 ..  ada, dan, doktor
6 ..  dengan, hari, kita
5 ..  Allah, di, ia, pun, raja, saudara, tuan, ubat
4 ..  dalam, orang, penyakit, pula
3 ..  Datanglah, didalam, diri, kerana, memberi, minum, muda, negeri, periksa, Residen, seorang, suatu, tiada