Hujjat al-Siddîq li Daf‘i 'l-Zindîq
bibliography
text notes
list of words

List of words

Common words listed by frequency ( ‰ ) below

Double-click on any word to search for it in context.

        A                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
abad  .. 1
abadī  .. 2
`abd  .. 12
`Abdul  .. 1
Abī  .. 1
Abū  .. 1
ada  .. 32
adakalanya  .. 2
adalah  .. 38
`adam  .. 13
`adamul  .. 4
adanya  .. 3
Adapun  .. 8
agama  .. 5
Ahad  .. 1
Ahl  .. 4
Ahlullāh  .. 4
Ahmad  .. 1
ahmaq  .. 1
ahwālnya  .. 1
`aja´ib  .. 1
`ajā´ib  .. 1
ajsam  .. 1
akan  .. 73
akau  .. 1
akhī  .. 1
akhirat  .. 1
aku  .. 1
`ālam  .. 63
`alayhi  .. 8
`alayhil  .. 2
al  .. 6
`Alī  .. 5
Allah  .. 2
Allāh  .. 124
amat  .. 4
`āmm  .. 1
amr  .. 2
Anā  .. 1
`Ana  .. 1
anak  .. 4
`Anāl  .. 1
`anāsir  .. 1
`anhu  .. 1
antara  .. 8
anugerahanya  .. 1
anugerah  .. 5
anugerahinya  .. 1
anugerahnya  .. 3
apabila  .. 9
apa  .. 1
`aql  .. 6
`aqlnya  .. 2
`Arabī  .. 3
`arad  .. 4
`Ārif  .. 7
arwāh  .. 1
`āshiq  .. 1
ashya´  .. 1
ashyā´  .. 1
aslī  .. 1
asma´  .. 1
asma´Nya  .. 2
asmā´Nya  .. 2
asmā´  .. 1
asrār  .. 3
`Ata´i  .. 1
`Ata´illah  .. 1
`Atā´il-lāh  .. 1
atas  .. 7
atasnya  .. 1
atau  .. 12
`awāmm  .. 1
azal  .. 1
azalī  .. 1
`Azīz  .. 1

 
        B                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
ba`da  .. 1
ba`du  .. 1
bagi  .. 11
baginya  .. 2
bahath  .. 1
bahawa  .. 1
bahu  .. 1
bahwa  .. 53
Bakr  .. 1
bala  .. 2
balatenteranya  .. 2
banding  .. 1
bangsanya  .. 1
banyak  .. 1
baqa´  .. 3
baqā´  .. 3
baqi  .. 1
barang  .. 16
Barangsiapa  .. 1
basah  .. 1
bashariyyah  .. 1
til  .. 2
Bayan  .. 1
bayang-bayang  .. 13
bayang-bayangnya  .. 1
beberapa  .. 2
behimpun  .. 1
bekas  .. 2
belah-belah  .. 1
belas  .. 2
belum  .. 1
belumpai  .. 1
benar  .. 4
berat  .. 1
berbilang  .. 1
berbuat  .. 2
bercerai  .. 1
berganti-ganti  .. 1
berhad  .. 1
berhamburan  .. 1
berhimpunkan  .. 1
berhubung  .. 1
berhubunglah  .. 1
beri  .. 2
beriman  .. 1
beri`tiqād  .. 1
berkata  .. 1
berkata-kata  .. 1
berkat  .. 1
berkuasa  .. 1
berlainan  .. 5
berlainankah  .. 1
berlainannya  .. 2
berlain-lainan  .. 5
berlaku  .. 2
bermanfa`at  .. 1
bernama  .. 1
beroleh  .. 2
berpesuk-pesuk  .. 1
bersalahan  .. 2
bersegala  .. 1
berserta  .. 1
bersuatu  .. 7
bersuatunya  .. 1
bersuku-suku  .. 1
bertemu  .. 1
berubah  .. 1
berubah-ubah  .. 2
berwujūd  .. 5
besar-besar  .. 1
besar  .. 1
besarnya  .. 3
betapa  .. 3
beza  .. 2
bidal  .. 1
bi  .. 4
bijaksana  .. 1
bil  .. 4
binasa  .. 1
bin  .. 3
bintang  .. 1
buang  .. 1
Budiman  .. 4
buih  .. 1
buihnya  .. 1
bukan  .. 5
Bukankah  .. 1
bukit  .. 2
bulan  .. 1
bumi  .. 3
bunuh  .. 1

 
        C                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
cahayanya  .. 1
cerak-ceraklah  .. 1
cermin  .. 15

 
        D                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
daf`i  .. 1
daf`il  .. 1
dahulu  .. 1
dakaik  .. 1
dalalat  .. 4
dalam  .. 29
dalamnya  .. 3
dalīl  .. 3
dan  .. 259
dapat  .. 11
Daqa´iq  .. 1
Daqā´iq  .. 2
daqīq  .. 1
Dar  .. 1
dari  .. 6
daripada  .. 73
daripadanya  .. 3
Dārul  .. 1
datang  .. 2
Dāwūd  .. 1
daya  .. 1
demikian  .. 17
demikianlah  .. 1
dengan  .. 103
Dengar  .. 1
dhāt  .. 12
dhātnya  .. 10
dhawq  .. 3
dia  .. 37
dianugerahanya  .. 1
dibaginya  .. 1
dibahaskan  .. 1
dibahathkan  .. 1
dibalik  .. 1
dibandingkan  .. 2
dibatalkannya  .. 1
diberikan  .. 1
dibezakan  .. 2
dibezakannya  .. 1
dibiarkan  .. 1
dibuang  .. 1
dibunuh  .. 2
di  .. 25
dihalalkannya  .. 1
diharamkan  .. 1
dihāsil  .. 1
dihukumkan  .. 3
diikutnya  .. 1
diikutnyalah  .. 1
diithbātkan  .. 2
dii`tiqādkan  .. 1
dii`tiqādkannya  .. 2
dijadikan  .. 10
dijadikannya  .. 3
dijadikannyalah  .. 1
dikabulkan  .. 1
dikata  .. 9
dikatakan  .. 1
dikau  .. 1
dikehendakinya  .. 2
dikenal  .. 1
dikerelai  .. 1
dikerila´i  .. 1
dilihat  .. 1
dilihatnya  .. 1
dilindungkanlah  .. 1
dimasukkan  .. 1
dinafīkan  .. 2
dinamai  .. 7
dinding  .. 1
Dīn  .. 4
dinyatakan  .. 1
Dipeliharakan  .. 1
dipeliharakannya  .. 1
diperikan  .. 3
diperlakukan  .. 1
diperoleh  .. 2
Dipertakut  .. 1
diperwujūdnya  .. 1
diqabūlkan  .. 1
diqabūlkan  .. 1
dirasainya  .. 1
dirasanya  .. 1
diri  .. 5
dirinya  .. 11
disabitkannya  .. 1
disalahkan  .. 1
disamarkannya  .. 1
disebut  .. 1
disebutkan  .. 1
disengaja  .. 1
disiksa  .. 1
ditafahhuskan  .. 1
ditafahuskan  .. 1
ditahkikkan  .. 2
ditahqīqkan  .. 2
ditambah  .. 1
ditanyai  .. 3
ditasnīfkan  .. 1
dita´wilkan  .. 1
dita´wīlkan  .. 1
diterima  .. 1
ditetapkannya  .. 1
dithābitkannya  .. 1
ditilik  .. 1
ditiliknya  .. 2
ditolakkannya  .. 1
diwahmikan  .. 1
dosa  .. 1
dua  .. 19
dualapan  .. 3
dunia  .. 2
dunyā  .. 2

 
        E                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
empat  .. 1
empunya  .. 5
enam  .. 1
engkau  .. 3
ertinya  .. 10
esa  .. 19
esakah  .. 1

 
        F                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
Fadl  .. 1
Fadlillah  .. 1
Fadlil-lāh  .. 1
fa´idah  .. 2
fā´idah  .. 2
Falāsifah  .. 4
fana´  .. 4
fana´lah  .. 1
fanā´lah  .. 1
fana´nya  .. 1
fanā´nya  .. 1
fanā´  .. 4
fard  .. 1
fihaq  .. 5
firmān  .. 11
firmānnya  .. 1
Fusus  .. 1
Fususul  .. 1
Futuhat  .. 1
Futūhātul  .. 1

 
        G                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
ganti  .. 1
ghalābah  .. 6
ghalib  .. 1
Ghayb  .. 1
gugur  .. 1

 
        H                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
had  .. 1
hadīth  .. 3
hadratmu  .. 1
hai  .. 3
Hak  .. 3
hal  .. 3
hāl  .. 5
Hālī  .. 1
hāl  .. 2
hamba  .. 1
Hamīd  .. 2
Hampirlah  .. 1
hangat  .. 2
hanya  .. 16
hapus  .. 2
hapuslah  .. 1
haqa´iq  .. 3
haqā´iq  .. 3
haqīqat  .. 15
haqīqatnya  .. 2
haqīqī  .. 15
Haqq  .. 70
Haqqu  .. 2
Haqqu´  .. 1
harap  .. 1
hari  .. 3
Hasanjī  .. 1
hāsha  .. 1
Hāshiyah  .. 17
hasya  .. 1
hati  .. 1
hatinya  .. 2
hayawānāt  .. 1
hayawān  .. 1
hendak  .. 2
hidup  .. 1
Hijāb  .. 1
Hijrat  .. 1
Hijratul  .. 1
Hikam  .. 1
hilang  .. 2
hingga  .. 1
hudūr  .. 1
Hujjat  .. 1
Hujjatul  .. 1
Hukama´  .. 2
Hukamā´  .. 2
hukum  .. 1
Huwa  .. 3
Huwal  .. 2

 
        I                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
ia  .. 41
iaitu  .. 33
iaitulah  .. 7
ialah  .. 5
`ibādat  .. 1
`ibārat  .. 2
ibn  .. 6
ibnu  .. 3
ibnul  .. 3
idami  .. 1
ijmā`  .. 3
ikhtilāf  .. 2
ikhtilāflah  .. 1
ikhtiyār  .. 3
ikhtiyārnya  .. 4
ila  .. 2
ilāha  .. 1
Ilahiah  .. 1
Ilāhiyyah  .. 1
ilāhu  .. 1
ilallah  .. 1
ilallahu  .. 1
I`lām  .. 1
il  .. 4
illah  .. 1
illāl-Lāh  .. 1
illāl-Lāhu  .. 1
`ilmu  .. 1
`ilmunya  .. 1
Imhād  .. 1
ingat  .. 4
ini  .. 10
inilah  .. 6
insān  .. 7
iqrār  .. 2
Ira´at  .. 2
Ira´atul  .. 2
Irā´atul  .. 2
`Īsā  .. 4
ishārat  .. 1
isi  .. 1
Islām  .. 3
Ismailiah  .. 1
Ismā`īliyyah  .. 1
istilāh  .. 10
i`tibār  .. 1
i`tiqād  .. 31
i`tiqādkan  .. 1
i`tiqādnya  .. 1
ittifāqlah  .. 1
itu  .. 247
itulah  .. 17

 
        J                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
jadi  .. 18
jadilah  .. 6
jahat  .. 1
jāhil  .. 2
ja´iz  .. 2
ja´izul  .. 2
jā´izul  .. 2
jalan  .. 7
jangan  .. 3
Jawab  .. 3
jawhar  .. 1
jika  .. 8
jikalau  .. 17
jisim  .. 2
jua  .. 48
jumādāt  .. 1
jumlah  .. 1
Junayd  .. 1

 
        K                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
kabir  .. 1
kāfir  .. 7
kāfirlah  .. 2
kaim  .. 3
kalanya  .. 2
kalb  .. 1
kalīmat  .. 2
kamiatnya  .. 2
kami  .. 15
kamilah  .. 1
kāmil  .. 3
kammiyyat  .. 1
kammiyyatnya  .. 2
kamu  .. 5
kandungan  .. 1
karam  .. 1
kashf  .. 3
kata  .. 35
katanya  .. 19
kātibuhu  .. 1
Kau  .. 2
kauketahui  .. 1
kauketahuilah  .. 3
kauperoleh  .. 1
kautuntutnya  .. 1
kayfiyyat  .. 1
kayfiyyatnya  .. 2
keadaan  .. 2
keadaanya  .. 1
kebanyakan  .. 1
kebilangan  .. 8
kecil  .. 1
kediamannya  .. 1
kedua  .. 5
keduanya  .. 9
keesaan  .. 4
ke  .. 2
kejadian  .. 1
kekal  .. 2
kekerasan  .. 2
kelihatan  .. 14
keluar  .. 6
keluarganya  .. 1
kembali  .. 1
kemudian  .. 2
kenyataan  .. 1
kenyataannya  .. 1
kepada  .. 15
kepala  .. 4
kepercayaan  .. 1
kepujian  .. 1
kerana  .. 33
kering  .. 1
kesudah-sudahan  .. 1
ketahuan  .. 6
Ketahui  .. 1
ketika  .. 2
Khāliq  .. 2
khārij  .. 1
khārijī  .. 1
khāss  .. 1
Khawāss  .. 1
khayālī  .. 1
kian  .. 2
kira-kira  .. 1
kiranya  .. 5
kisaran  .. 1
kitāb  .. 6
kitābnya  .. 1
kita  .. 3
kuasa  .. 5
kubayankan  .. 1
kubezakan  .. 1
kujāwikan  .. 1
kuli  .. 1
kulli  .. 1
kumulai  .. 1
kunamai  .. 1
kunhi  .. 3
kunyatakan  .. 3
kusebutkan  .. 1
kuta´lifkan  .. 1

 
        L                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
lā  .. 4
lafaznya  .. 1
lafzī  .. 1
lagi  .. 44
Lāh  .. 1
Lāhi  .. 3
Lāhu  .. 1
lāhūt  .. 2
lain  .. 7
lainnya  .. 2
laki-laki  .. 2
lalu  .. 2
langit  .. 14
latah  .. 1
Lata´if  .. 1
Lata´ifil  .. 1
Latā´ifil  .. 1
lawas  .. 1
layak  .. 1
lebar  .. 1
lembaga  .. 1
lenyap  .. 1
.. 14
li  .. 1
lihat  .. 1
lima  .. 1
limpah  .. 2
lisān  .. 3
lisānnya  .. 6
llah  .. 2
llahu  .. 9
l-Lāhu  .. 1
luas  .. 2
lughat  .. 1

 
        M                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
mabuk  .. 2
mabuknya  .. 5
madhhab  .. 8
madhhabnya  .. 1
mā  .. 6
maghlub  .. 1
maghlūbul  .. 1
Maha  .. 3
Maha´imi  .. 2
Mahā´imī  .. 2
Mahasuci  .. 2
Mahatinggi  .. 1
mahd  .. 8
majāzī  .. 5
majmū`  .. 2
maka  .. 103
makān  .. 1
makhlūqat  .. 4
makhlūq  .. 14
makhlūqnya  .. 1
Makiah  .. 1
Makkiyyah  .. 1
malam  .. 1
malu  .. 1
mal`ūnah  .. 3
ma`nā  .. 3
ma`nānya  .. 3
manatah  .. 1
ma`nāwī  .. 1
manfa`at  .. 3
Mantikiyin  .. 2
Mantiqiyyīn  .. 2
maqsūd  .. 9
marfu`  .. 1
marfū`ul  .. 1
marhūmah  .. 2
Ma`rifah  .. 1
ma`rifat  .. 6
ma`rifatnya  .. 2
ma`rūd  .. 2
Maryam  .. 1
masa  .. 1
ma`shūq  .. 1
ma`siat  .. 1
maskul  .. 1
mata  .. 7
matahari  .. 24
mathqūl  .. 1
maujudat  .. 1
mawjūdat  .. 1
mawjūd  .. 12
mazhar  .. 4
mazharnya  .. 3
melainkan  .. 17
melemahkan  .. 3
melihat  .. 1
meluluskan  .. 1
memantah  .. 1
membawa  .. 1
membenarkan  .. 1
memberi  .. 1
memenarkan  .. 1
memerintahkan  .. 1
memeri  .. 1
memintak  .. 1
memithālkan  .. 1
memusakai  .. 1
memushāhadahkan  .. 1
memushakai  .. 1
menafīkan  .. 1
menahani  .. 1
mendengar  .. 2
mendidih  .. 2
menduai  .. 1
mendustakan  .. 1
menegakkan  .. 1
menganugerah  .. 1
mengatakan  .. 11
mengata  .. 6
mengedarkan  .. 1
mengenal  .. 1
mengerjakan  .. 1
menghapuskan  .. 1
menghendaki  .. 2
mengigau  .. 1
mengīthbatkan  .. 1
mengi`tiqādkan  .. 2
mengqīyāmkan  .. 1
mengubahkan  .. 1
menigai  .. 2
menilik  .. 2
menisbatkan  .. 1
menjadikan  .. 8
Menolakkan  .. 1
menta´wilkan  .. 1
menta´wīlkan  .. 1
menthabitkan  .. 1
menuntut  .. 1
menyabitkan  .. 2
menyabitkan  .. 1
menyatakan  .. 3
menyebut  .. 1
mereka  .. 53
Miftah  .. 1
Miftāhil  .. 1
milik  .. 5
minha  .. 2
minhā  .. 1
minhu  .. 17
mintak  .. 1
minuman  .. 1
Mir´at  .. 2
Mir´atul  .. 2
Mir´ātul  .. 2
Mu`ānid  .. 1
Muhammad  .. 4
Muhāqqiq  .. 1
muhdath  .. 3
Muhyi  .. 3
Muhyīl  .. 3
mukammal  .. 1
mulhid  .. 12
mu´min  .. 1
mumkin  .. 1
mumkinul  .. 1
muqayyad  .. 2
murād  .. 9
Murji´ah  .. 6
murtad  .. 1
mushāhadah  .. 1
mushāhadahkan  .. 1
mushāhadahnya  .. 2
mustahaqq  .. 1
mustakil  .. 1
mustaqill  .. 1
mustaqill  .. 1
Mutakalimin  .. 8
Mutakallimīn  .. 8
mutlaq  .. 7
muwāfaqat  .. 1
muwahhid  .. 7

 
        N                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
nābātāt  .. 1
nabī  .. 12
nafas  .. 1
nafsaan  .. 1
nafsan  .. 1
nafs  .. 2
nafsul  .. 1
nahī  .. 1
nama  .. 5
naql  .. 2
Nasārā  .. 5
Nasīhah  .. 1
nāsūt  .. 1
natik  .. 1
tiq  .. 1
na`ūdhu  .. 4
negerinya  .. 1
neraka  .. 3
ni`mat  .. 1
nisbah  .. 4
niscaya  .. 9
Nur  .. 1
Nūrul  .. 1
nyata  .. 3
nyatalah  .. 7
nyatanya  .. 1

 
        O                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
oleh  .. 1
olehmu  .. 2
orang  .. 6

 
        P                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
pada  .. 86
padahal  .. 2
padahāl  .. 1
padanya  .. 1
pai  .. 1
palingkan  .. 1
panas  .. 1
panasnya  .. 2
pekerjaan  .. 2
pendak  .. 1
pendapat  .. 2
Penghulu  .. 1
penglihat  .. 3
penyayang  .. 1
perahu  .. 1
perangai  .. 1
perasaannya  .. 1
perbuatan  .. 2
peri  .. 1
perinya  .. 1
periuk  .. 3
perkara  .. 9
perkataan  .. 28
perkataannya  .. 2
perkataan-perkataan  .. 1
pertama  .. 1
petala  .. 5
piala  .. 1
pohon  .. 1
puji-pujian  .. 1
pula  .. 17
puluh  .. 7
pun  .. 11

 
        Q                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
qabūllah  .. 1
qadar  .. 1
qaddasa  .. 1
qaddasal  .. 1
qadīm  .. 4
qa´im  .. 1
qā´im  .. 4
qalam  .. 1
qalb  .. 1
qawm  .. 14
qiyāmat  .. 1
Qur´an  .. 1
Qur´ān  .. 1

 
        R                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
radiya  .. 1
radiyallahu  .. 1
radiyal-Lāhu  .. 1
Rāfidī  .. 1
rahasia  .. 1
Rahīmi  .. 1
Rahman  .. 1
Rahmān  .. 1
Rahmānil  .. 1
rahmat  .. 2
raja  .. 2
Rānīrī  .. 1
rasa  .. 1
Rasūlallāh  .. 2
Rasul  .. 5
Rasūlnya  .. 1
Rasūlullāh  .. 3
risālah  .. 3
runtuhlah  .. 1
rupa  .. 2

 
        S                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
sabda  .. 3
sabitlah  .. 1
sahābat  .. 1
sahābatku  .. 1
sahābatnya  .. 1
sah  .. 2
Sahib  .. 3
Sāhibul  .. 2
Sāhibu  .. 1
sahut  .. 1
salah  .. 3
salahlah  .. 1
salām  .. 2
salāmnya  .. 1
salat  .. 1
salātil  .. 1
salla  .. 6
sallallahu  .. 6
sallal-Lāhu  .. 6
sallam  .. 6
sama  .. 1
sampai  .. 2
sangka  .. 1
sanya  .. 26
sarābī  .. 1
sebab  .. 7
sebagainya  .. 6
sebangsa  .. 1
sebenar-benar  .. 1
sebenarnya  .. 2
segala  .. 65
Segala-gala  .. 1
segalamu  .. 1
sejahat-jahat  .. 1
sejari  .. 2
sejuk  .. 1
sekalian  .. 5
sekali-kali  .. 16
sekalipun  .. 10
sekarang  .. 5
sekira-kira  .. 2
sekutu  .. 1
sekutulah  .. 1
selama  .. 2
selama-lamanya  .. 2
semata-mata  .. 6
sempurna  .. 2
senantiasa  .. 4
sendirinya  .. 4
seorang  .. 2
seorangkah  .. 1
seperti  .. 42
seratus  .. 1
seribu  .. 1
serta  .. 10
serta  .. 1
serupa  .. 2
seseorang  .. 2
sesuatu  .. 17
setengah  .. 9
sewujūd  .. 10
sewujūdlah  .. 1
Sha`bān  .. 1
Shāfī`ī  .. 1
shahdān  .. 6
shara`  .. 3
sharh  .. 2
shathiyyāt  .. 10
shathiyyātnya  .. 1
shay´  .. 22
Shaykh  .. 11
Shiblī  .. 1
Shiblī  .. 1
Shuhūd  .. 1
shukur  .. 2
siang  .. 1
siapa  .. 2
sia-sia  .. 1
Siddīq  .. 2
Siddīqi  .. 1
Sidiki  .. 1
sifat  .. 1
sifātnya  .. 1
sirrahu  .. 11
siwā  .. 4
Su´al  .. 3
Su´āl  .. 3
suatu  .. 15
suci  .. 2
sudah  .. 4
Sūfī  .. 19
suku  .. 1
suku-sukunya  .. 2
supaya  .. 3
syara`  .. 1
Syibli  .. 1

 
        T                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
Ta`ālā  .. 86
tabī`at  .. 1
tahqīq  .. 1
tahu  .. 1
Tahukah  .. 1
tahun  .. 2
ta´ifah  .. 5
tā´ifah  .. 5
tajallī  .. 4
tajam  .. 1
taklīf  .. 1
takut  .. 1
Tālib  .. 3
Tamkīn  .. 1
Tammat  .. 1
tamthil  .. 2
tanazzul  .. 1
Tanbīh  .. 1
tangan  .. 1
tanggal  .. 1
tanyai  .. 1
tasdīq  .. 1
Ta`sīb  .. 1
tasirnya  .. 1
tasnīfnya  .. 1
tatakala  .. 7
ta´thirnya  .. 1
tatkala  .. 6
tawfīq  .. 3
tawhīd  .. 3
tawhīdmu  .. 1
tawhīdnya  .. 1
telah  .. 2
tempat  .. 4
tempatnya  .. 1
tengah  .. 1
tengannya  .. 1
tenteranya  .. 2
ter`ādat  .. 1
ter`ādatlah  .. 1
terang  .. 1
terbit  .. 1
terbunyi  .. 3
terderita  .. 1
tergelincir  .. 1
terlancar  .. 2
terlancur  .. 1
terlindung  .. 1
tersebut  .. 3
tertentu  .. 4
tertukarlah  .. 1
tertunulah  .. 1
tetapi  .. 5
thābitlah  .. 1
tiada  .. 119
Tiadakah  .. 1
tiadalah  .. 6
tiap-tiap  .. 9
tidak  .. 1
tidur  .. 1
tiga  .. 4
tinggal  .. 2
tinggalkan  .. 1
tinggi  .. 1
tolong  .. 2
Tuhan  .. 5
Tuhannya  .. 2
tujuh  .. 6
tukang  .. 1
tunjuk  .. 1
Tursina  .. 1
turun  .. 1
Turusīna  .. 1

 
        U                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
`Ulama´  .. 3
`Ulamā´  .. 3
ul  .. 33
ullah  .. 7
umatnya  .. 1
ummatnya  .. 1
upama  .. 6
upayamu  .. 1
`Uzayr  .. 2

 
        W                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
wa  .. 8
wahdat  .. 2
wahdatul  .. 2
wajhahu  .. 1
wajib  .. 4
wājibul  .. 4
waktu  .. 1
wāridnya  .. 1
warna  .. 1
sil  .. 2
wau  .. 1
wāw  .. 1
wijdān  .. 1
wujud  .. 2
wujūd  .. 127
wujudiah  .. 19
wujūdiyyah  .. 19
wujūdku  .. 3
wujūdnya  .. 9
wujūdul  .. 2

 
        Y                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
Yahūdī  .. 4
yang  .. 168
Ya`ni  .. 17
ya`nī  .. 47

 
        Z                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
zāhir  .. 7
zalālat  .. 1
zamān  .. 1
Zayd  .. 2
zaytūn  .. 1
zil  .. 3
zill  .. 1
zillī  .. 1
zill  .. 3
zindik  .. 8
Zindiki  .. 1
zindīq  .. 1
Zindīqi  .. 1
zindīq  .. 8
Zubad  .. 1
zuhri  .. 1
zuhūr  .. 1
zuhuri  .. 1By frequency

The most frequently occuring words (top 10%). 
259 ..  dan
247 ..  itu
168 ..  yang
127 ..  wujūd
124 ..  Allāh
119 ..  tiada
103 ..  dengan, maka
86 ..  pada, Ta`ālā
73 ..  akan, daripada
70 ..  Haqq
65 ..  segala
63 ..  `ālam
53 ..  bahwa, mereka
48 ..  jua
47 ..  ya`nī
44 ..  lagi
42 ..  seperti
41 ..  ia
38 ..  adalah
37 ..  dia
35 ..  kata
33 ..  iaitu, kerana, ul
32 ..  ada
31 ..  i`tiqād
29 ..  dalam
28 ..  perkataan
26 ..  sanya
25 ..  di
24 ..  matahari
22 ..  shay´
19 ..  dua, esa, katanya, Sūfī, wujudiah
18 ..  jadi
17 ..  demikian, Hāshiyah, itulah, jikalau, melainkan, minhu, pula, sesuatu, Ya`ni
16 ..  barang, hanya, sekali-kali
15 ..  cermin, haqīqat, haqīqī, kami, kepada, suatu
14 ..  kelihatan, langit, l, makhlūq, qawm
13 ..  `adam, bayang-bayang
12 ..  `abd, atau, dhāt, mawjūd, mulhid, nabī
11 ..  bagi, dapat, dirinya, firmān, mengatakan, pun, Shaykh, sirrahu
10 ..  dhātnya, dijadikan, ertinya, ini, istilāh, sekalipun, serta, sewujūd, shathiyyāt


Words listed to facilitate Google searches:

abadi Abi Abu Ahad Ahlullah Ahmad ahmak ahwalnya ajaib akhi alam Ali Allah amm Ana Anal anasir Arabi arad Arif arwah ashik ashya asli asmaNya asma asrar Atail-lah awamm azali Aziz bahath baka batil berhad beriktikad berwujud dalil Dakaik dakik Darul Dawud dhat dhatnya dibahathkan dibatalkannya dihasil diithbatkan diiktikadkan diiktikadkannya dinafikan Din diperwujudnya dikabulkan dikabulkan ditafahhuskan ditahkikkan ditasnifkan ditawilkan dithabitkannya dunya Fadlil-lah faidah Falasifah fanalah fananya fana fard firman firmannya Fususul Futuhatul ghalabah had hadith hadratmu hal Hali hal Hamid hakaik hakikat hakikatnya hakiki Hakk Hakku Hakku Hasanji hasha Hashiah hayawanat hayawan Hijab Hijratul Hikam hudur Hujjatul Hukama hukum ibadat ibarat ijma ikhtilaf ikhtilaflah ikhtiyar ikhtiyarnya ilaha Ilahiah ilahu Iklam illal-Lah illal-Lahu Imhad insan ikrar Iraatul Isa isharat Islam Ismailiah istilah iktibar iktikad iktikadkan iktikadnya ittifaklah jahil jaizul jumadat kafir kafirlah kalimat kamil katibuhu Khalik kharij khariji khass Khawass khayali kitab kitabnya kujawikan la lafaznya lafzi Lah Lahi Lahu lahut Lataifil lisan lisannya l-Lahu ma maghlubul Mahaimi mahd majazi majmu makan makhlukat makhluk makhluknya malunah makna maknanya maknawi Mantikiyin maksud marfuul marhumah makrud makshuk maksiat mathkul mawjudat mawjud mazhar mazharnya memithalkan memushahadahkan menafikan mengithbatkan mengiktikadkan mengkiyamkan mentawilkan Miftahil minha Miratul Muanid Muhammad Muhakkik muhdath Muhyil mulhid murad mushahadah mushahadahkan mushahadahnya mustahakk Mutakallimin mutlak muwafakat muahhid nabatat nabi nahi Nasara Nasihah nasut natik naudhu Nurul padahal kabullah kadim kaim kiyamat Quran radiyal-Lahu Rafidi Rahimi Rahman Rahmanil rahmat Raniri Rasulallah Rasulnya Rasulullah risalah sahabat sahabatku sahabatnya sah Sahibul Sahibu salam salamnya salatil sallal-Lahu sarabi sewujud sewujudlah Shakban Shafii shahdan sharh shathiat shathiatnya Shibli Shibli Shuhud Siddik Siddiki sifat sifatnya siwa Sual Sufi Taala tabiat tahkik taifah tajalli taklif Talib Tamkin Tanbih tasdik Taksib tasnifnya tawfik tawhid tawhidmu tawhidnya teradat teradatlah thabitlah Turusina Ulama wahdatul wajibul waridnya wasil waw wijdan wujud wujudiah wujudku wujudnya wujudul Yahudi yakni zahir zalalat zaman zaytun zill zilli zill zindik Zindiki zindik zuhri zuhur