Syair almarhum Sultan Abubakar
bibliography
text notes
list of words
list of rhyme words

Rhyme words

listed alphabetically and by frequencydouble-click on a word to see it in its rhyme context

reverse alphabetical

hiba1Europa14Ratoe19mengarti18
bertamba1saudara3ratoe2harti1
ditjoba1nagara24satoe21mengerti2
beroba1pliara3persatoe10perkerti1
ada156dipliara1swatoe18seperti33
dada21piara2itoe62pasti16
didada11pendjara1begitoe26goesti20
foeada2bitjara4sitoe1moesti2
djoeada5perkara18kasitoe2
tergada1lara2disitoe35akal2
tiada11mara3waktoe25toeakal2
lada11pemara4bantoe3kekal2
parada1permara2membantoe1disangkal1
prada1sangsara6pembantoe1disengkal1
persada1tara5roentoe1
sebda17hantara2tentoe35alam1
bersebda19soewara2pintoe4kedalam1
beda2swara1kapintoe1slam1
berbeda3bendera4kepintoe1Islam1
faheda1mera3dipintoe3
Keda1pigoera3Saptoe2kamoelia-an1
meda5moera24kartoe3kekaija-an1
bermeda1Singapoera19soeka-an1
koeda10bersera4nabi1
moeda44segra1rabi1perampoean1
moeda-moeda1sigra10Arabi1kroean1
garoeda5kira3lebi1toean1
soeda143tekira1djadi2
bersoeda4dikira6mendjadi1plahan1
sahda6terkira24kladi1permintahan1
faida1Sumatra1padi1Toehan2
lida1poetra3boedi1berkasihan1
ganda1Poetra2soedi1perhantihan1
anahanda2soetra1podi1
nenehanda1basa2di-bagi1boenjian1
aijanda6bahasa2dibagi1demikian1
Blanda1biasa3membagi4sekalian1
olanda1sanantiasa3lagi6berlian1
mamanda1djasa2roegi1
tanda2masa10tinggi5kan14
bertanda1termasa8pergi6terpri-kan1


frequency

nja646aman4Pemeisoeri1kami1
bahlah4Permeisreri1kamoelia-an1
ada156bahri4Saleiman1kampani1
bendera4Sultan1kandari1
Beginda143berdjoeta4Sultana1kanegri1
soeda143berkat4Sumatra1kapintoe1
bernanti4Ta`ala1kapoeri1
negri138bersera4Zaman1karangkan1
bersoeda4adala1kari1
hari109bestari4adanja1katain1
bitjara4adat1katakan1
bistari89disini4adjari1kebiri1
djoega4afalkan1kedalam1
inda81doermawan4agama1kedengari1
hartawan4alam1kekaija-an1
terpri72kamari4alamin1keliroe1
kamoe4alamsa1kembali1
njata67kepala4alang1kemiri1
kompani4almari1kena1
kota65lawan4alpa1kenegri1
loepa4alrachman1kepalang1
itoe62mantri4amasnja1kepintoe1
mas4amin1kerna1
hati58mati4ampa1kesini1
maulana4angsana1kesoemat1
dikata50membagi4apa1ketawan1
mengarang4apinja1keti1
sendiri48moeka4asta1ketjapi1
morka4astananja1ketjiwa1
kemari47obati4ati1kibari1
paia4atikat1kirakan1
diri44pemara4aulia1kladi1
moeda44pinda4baginda1koeli1
pintoe4bahagia1koernia1
rata43poetri4bahla1koetika1
prang4baka1kopi1
Permeisoeri41sentausa4bakna1kroean1
bangsawannja1kroewan1
Tjina40Bebrapa3baroe1labah1
Johor3bawahnja1lain1
bertakta39akkabari3begini1lambat1