Asrār al-`Ārifīn
bibliography
text notes
list of words
    combined list of words in Hamzah Fansūrī texts
list of rhyme words

Bibliography

title:

Asrār al-`Ārifīn .

edition:

Syed Muhammad Naguib al-Attas, The Mysticism of Hamzah Fansūrī, Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1970. Chapter XI, pp.233-296.

manuscript:

Cod.Or. 7291 (4), Leiden University Library.

dates:

text:  ~1580;    manuscript:  ~1907.

provenance:

text:  Aceh;    manuscript:  Batavia > Snouck Hurgronje;  copied by Mohammed Noerdin.

words:

11129 words, including 68 verses.

references:

to the pages (16-80) of the manuscript, and the sections of the text (1-62) as numbered by Al-Attas, thus:   AA 16/1  -  AA 80/62.

 
Editorial notes and bibliography
The full title of this text is: Asrāru'l-`Ārifīn  fī bayān `Ilmi'l-Sulūk wa'l-Tawhīd  (translated by Al-Attas as: ‘The Secrets of the Gnostics’).
Al-Attas edits the text carefully, noting all his emendations and corrections.  His aim has been to create a readable text, rather than to preserve the original text.  Hamzah’s style is telegraphic, closer to verbal discourse than modern written discourse.  Consequently, his emendations are extensive.   In the excerpts below, his emendations are in bold.
Kujadikan dengan kedua tanganKu. Kedua tangan itu ya`nī Qudrat dan Irādat juga, tiada seperti tangan makhlūq. Pada suatu `ibārat, kedua tangan itu ya`nī Jamāl dan Jalāl; Jamāl mithal tangan kanan, Jalāl mithal tangan kiri. Sekalian yang baik menjadi daripada yang kanan, sekalian yang jahat menjadi daripada yang kiri. Adapun jangan dii`tiqādkan Allāh Ta`ālā bertangan, atau berkiri-kanan, kerana Ia mahasuci daripada bertangan dan suci daripada kiri dan kanan.
... kerana kepada Ahlu'l-Sulūk wujūd wahmīnya itu shirk al-khafī; apabila ia mengatakan ‘wujūduka’ seolah-olah qā´im sendirinya, inilah shirk al-khafī hukumnya: ya`nī jikalau ia mengatakan seolah-olah sebenarnya ia berwujūd, maka ia berwujūdlah hukumnya. Inilah ma`ana Jikalau sini kamu tahu akan wujūd.
In general, these emendations have been omitted from the MCP text, except where they seem quite necessary for the sense of the text.  In the excerpt here, only the first dengan has been retained.  In other cases, where Al-Attas’ emendations seem particularly useful, they have been added as notes.
 
Contents
topic
6Yogya diketahui apa Yang Pertama.
7Kerana Tuhan kita yang Sedia Lama.
8Dengan ketujuh Sifāt bersama-sama.
9Tuhan kita yang Empunya Dhāt.
10Awwalnya Hayy pertama bilang Sifat.
11Keduanya `Ilmu dan Rupa Ma`lūmāt.
12Ketiganya Murd akan sekalian Irdat.
13Keempat Qādir dengan QudratNya tamām.
14[title missing].
15Keenamnya Samī` dengan AdaNya dawām.
16Ketujuh Basīr akan halāl dan harām.
17Ketujuhnya inilah adanya qadīm.
18Akan isti`dād `ālamīn sempurna `Alīm.
19Kerana Sifāt ini dengan Kamāl al-Hakīm.
20Bernama Bismi'Llāhi'l-Rahmāni'l-Rahīm.
21`Ilmu itu Haqīqat Muhammad al-Nabī.
22Menurutkan Ma`lūm dengan lengkap qawī.
23Tuhan kita itu yang empunya Kamāl.
24Di dalam `IlmuNya itu tiada panah zawāl.
25Rahmān dalamnya perhimpunan Jalāl.
26Berserta dengan Rahīm pada sekalian Jamāl.
27Tuhan kita itu bernama `Aliyy.
28Dengan sekalian Sifāt nantiasa bāqī.
29`Alā jamī`i'l-`ālamīn ĀthārNya jadi.
30Daripada sittu jihāt, sebab inilah, khālī.
31Cahaya ĀthārNya tiada akan padam.
32Memberikan wujūd pada sekalian `ālam.
33Menjadikan makhlūq siang dan malam.
34Ilā abadi'l-ābād tiadakan karam.
35Tuhan kita itu seperti Bahr al-`Amīq.
36Ombaknya penuh pada sekalian tarīq.
37Laut dan ombak keduanya rafīq.
38Ākhir kedalamnya jua ombaknya gharīq.
39Lautnya `Ālim halunnya Ma`lūm.
40Keadaannya Qāsim ombaknya Maqsūm.
41Tūfānnya Hākim, shu´ūnnya Mahkūm.
42Pada sekalian `ālamin inilah rusūm.
43Jikalau sini kamu tahu akan wujūd.
44Itulah tempat kamu shuhūd.
45Buangkan rupamu daripada sekalian quyūd.
46Supaya dapat ke dalam Diri qu`ūd.
47Pada wujūd Allāh itulah yogya kau qā´im.
48Buangkan namamu dan rupamu dā´im.
49Nafīkan rasamu daripada makhdūm dan khādim.
50Supaya sampai kepada `Amal yang Khātim.
51Jika belum tetap seperti batu.
52Hukum dua lagi: khādim dan ratu.
53Setelah lupa engkau daripada emas dan matu.
54Mangkanya dapat menjadi satu.
55Jika belum fanā´ daripada ribu dan ratus.
56Tiadakan kau hapus.
57Nafīkan dirimu daripada kasar dan halus.
58Supaya dapat barang katamu harus.
59Hamzah Fansūrī sungguh pun dā`if.
60Haqīqatnya hampir kepada Dhāt al-Sharīf.
61Sungguh pun habab rupanya kathīf.
62Wsilnya dā´im dengan Bahr al-Latīf.
 
Reference:
S.M.N. Al-Attas, Rānīrī and the Wujūdiyyah of Seventeenth Century Acheh, Kuala Lumpur: MBRAS, 1966.
 
Preparation
Added:  October 2010
The printed edition was scanned in Canberra by the MCP using Abbyy™ Finereader OCR, and its spelling modernised.