Asrâr al-`Ârifîn
bibliography
text notes
list of words
    combined list of words in Hamzah Fansūrī texts
list of rhyme words

Rhyme words

listed alphabetically and by frequencydouble-click on a word to see it in its rhyme context

reverse alphabetical

Lama1Padang1Jalāl1khādim1
Nama1pedang1Jamāl1Khātim1
bersama-sama1bersedang1Kamāl1dā´im1
Pertama1Kandang2zawāl1qā´im1
nyatanya1pandang-memandang1
Orang1tamām1halus1
shuhūd1terbentang1harām1kauhapus1
wujūd1harus1
Nabī1Rahīm1ratus1
qu`ūd1jadi1qadīm1
khālī1Hakīm1Sifāt1
quyūd1`Aliyy1`Alīm1Dhāt1
walī1Ma`lūmāt1
Latīf1bāqī1Mahkūm1makhlūqāt1
peri1Ma`lūm1
da`īf1qawī1Maqsūm1Irādat1
sunyi1rusūm1
kathīf1batu1
Sharīf1rafīq1padam1ratu1
`Amīq1`ālam2satu1
tarīq1malam1
gharīq1karam1


frequency

Kandang2Ma`lūm1gharīq1qadīm1
`ālam2Ma`lūmāt1halus1qā´im1
Maqsūm1harām1qawī1
`Alīm1Nabī1harus1qu`ūd1
`Aliyy1Nama1jadi1quyūd1
`Amīq1Orang1karam1rafīq1
Dhāt1Padang1kathīf1ratu1
Hakīm1Pertama1kauhapus1ratus1
Irādat1Rahīm1khādim1rusūm1
Jalāl1Sharīf1khālī1satu1
Jamāl1Sifāt1makhlūqāt1shuhūd1
Kamāl1bāqī1malam1sunyi1
Khātim1batu1nyatanya1tamām1
Lama1bersama-sama1padam1tarīq1
Latīf1bersedang1pandang-memandang1terbentang1
Mahkūm1da`īf1pedang1walī1
dā´im1peri1wujūd1