Warisan Warkah Melayu
bibliography
list of letters
bibliography
text notes
list of words

Text notes


MCP text
 

Wrkh 85:1 Dulaurier ju.w°.la.ra.y°
Wrkh 85:3 Natural n.a.c.y.r.a.l
20:4 1209 129
53c 1612 1216   [= AD 1801]
95:2 Abdullah Abdul[l]ah
6:4 Acton a.t.n, ? John Acton atau Matthias Hatton
32:2 Bapu b.a.p.w
27:1 Behormat Behorma[t]
28:1 Behormat Behorma[t]
40:1 Behormat Behorma[t]
40:8 Behormat Behorma[t]
40:9 Behormat Behorma[t]
71:1 Behormat Behorma[t]
71a Behormat Behorma[t]
82:1 Behormat Behorma[t]
93:1 Berhormat [Behor]mat
6:4 D.l ? Delapie
83:1 Darul (Dar) Darul
27:2 Erskine sy.y.n
33:2 Hadhmeral = Admiral
38:2 Holabdis2 i.e. Holandis2
64:3 Inggeris Inggeri[s]
8:1 Inggris Inggri[s]
80:4 Jawa-Jawa j.a.w.a.2
59:2 Jenderal Jender[al]
48:1 Jeneral c.n.r.a.l
49:1 Jeneral c.n.r.a.l
88:3 Kelantan sebelumnya kelan dicoret
88:3 Kelantan Ke[l]antan
31:1 Kemak k.m.q
30:2 Kulung k.w.l.ng
40:2 Light l.y.k
93:2 Maharaja Maha[raja]
45:1 Melayu Melayu(a)
45:2 Melayu Melayu(a)
40:2 Mister Mister(i)
40:4 Mister Mister(i)
40:4 Mister Mister(i)
40:4 Mister Mister(i)
40:5 Mister Mister(i)
40:5 Mister Mister(i)
40:9 Mister Mister(i)
58:6 Orang Kaya Orang K[k]aya
6:2 Ord h.r
14:2 Peninggalan peni[ng]galan
6:1 Pulau Pu[lau]
93:2 Purba teks terkaan
68:0 Qult Qul[t]
53:6 Rabiulawal Rabiulaw[al]
13:1 Ridzuan d h.r a l a l.w n
17:2 Salang Sala(l)ng
93:2 Syahadan Syah[adan]
86:2 Tamat tamat(tt)
42:3 Tammat Tamma(t)
1:2 Ternate Ter[nate]
77:1 Tuhan Tu[h]an
86:2 Wise w.a.y.s
13:2 ada a[da]
6:1 akan akan akan
76:1 al-ikhtisas ikhtisa[s]
32:2 apakala apaka[la]
93v atau sebelumnya dan dicoret
53:6 b.r.a.m ? beri mari
70:2 bagai ba[gai]
90:1 bandar banda[r]
49:1 bangun-bangunannya bangun-bangunanannya
50:1 banyaknya baiknya
38:6 belum bekum
39:1 bendera be[n]dera
11:7 berhenti ber[h]enti
30:2 beri rupanya beriperai, dengan ipera dicoret
30:3 beri [be]ri
88:1 berjinak-jinakan berjina2kan
100:1 berkasih-kasihan berkasihan2
20v1 berlayar sebelumnya la dicoret
100:2 berminta bermi[n]ta
40:7 berseteru berseteru(a)
40:7 berseteru berseteru(a)
40:8 berseteru berseteru(a)
95:1 bertirai bertir[ai]
1:1 besar [be]sar
2:1 buah bu[ah]
23:2 cemburunya cemburu(n)nya
25:20 cucu cu2
40:9 cucu cucu(a)
49:3 cucunya cucun[ya]
75:3 dahululah dahulu(a)lah
48:1 dan sebelumnya yang dicoret
94:2 dan da[n]
17:2 dari [d]ari
57:1 daripada da[ri] pada
70:1 daripada d.r.p.d.y
88:2 demikian demi(l)kian
88:2 demikian demi(l)kian
72:1 di di(a)
72:1 di di(a)
72:1 di di(a)
72:1 di di(a)
72:3 di di(a)
72:3 di di(a)
72:5 di di(a)
43:2 dilihatnya dilihatn[ya]
54:1 dipanjangkan dipanjangkan (a)
60:3 diperintahnya diperintahanya
88:1 diwasilkan diwas[il]kan
43:2 doa d.ng.a
93:1 gilang-gemilang gemil[ang]
88v harganya sesudahnya keatas dicoret
6c herajaan h:erajaan,   i.e.  kerajaan
45:1 istikamah istikam[ah]
49:3 itu sebelumnya tam dicoret
1:2 jahat ja[hat]
17:2 jangan sebelumnya ja dicoret
37/3:2 kasut kasu[t]
27:2 kayu k[ay]u
31:1 kedua ?, k.w w a
19:2 kehendak sebelumnya sahabat dicoret
30:2 kehendaki kehendak(k)i
1:2 kembalik teks terkaan
68:2 kembiri k.m.b.y.l.y
1:2 kerana kera[na]
43:2 maklum manglum
55:1 makmur teks terkaan
28:1 mana-mana kema2na
80:7 masih masi[h]
69:3 masuki masuk(k)i
23:1 masyrik [ma]s[y]rik
40:6 mau mau(a)
40:7 mau mau(a)
94:2 mau mau(u)
13:2 membawa membawa'
58:1 mengempunyai mengem[pu]nyai
23:3 menghendaki menghendak(k)i
49:1 mengiringkannya mengir[ing]kannya
51:2 menyuruhkan me(n)nyuruhkan
52:2 menyuruhkan me(n)nyuruhkan
23:1 mesra mes(a)ra
93:1 mudah-mudahan muda2han
94:1 mudah-mudahan muda2han
24:4 pengharapan peng[h]arapan
6:3 pun pu[n]
1:2 racun rac[un]
1:2 racun rac[un]
49:3 raja [r]aja
33d12 ribu r(a)ibu
13:3 sahabat (saha) sahabat
43:2 sahabat sahaba[t]
77:2 sakhlat ?, s.h.l.t.y
43:2 sangat-sangat sanga2
44:1 saudara sau[dara]
8:4 sawab h.w.a.b
49:3 sebahagi s.h.b.a.g.y
28:2 seboleh-bolehnya sebolehnya2
28:2 seboleh-bolehnya sebolehnya2
50:1 seboleh-bolehnya sebolehnya2
80:4 seboleh-bolehnya sebolehnya2
80:5 seboleh-bolehnya sebolehnya2
2:1 sebuah sebu[ah]
2:1 sebuah sebu[ah]
43:2 sekalian sebelumnya sekali dicoret
13:1 sekarang seka(ng)rang
44:2 sekarang (seka) sekarang
8:2 selama-lamanya selamanya2
8:3 selama-lamanya selamanya2
49:2 sendiri sendi[ri]
25:23 sepasang se(pa)pasang
80:1 sepenuh-penuhnya sepenu2hnya
83:2 sepucuk (sep) sepucuk
1:2 serahkan aserahkan
54:4 setangkai ?, s.k.k.y
40:2 seteru seteru(a)
40:6 seteru seteru(a)
23:1 singgahsana singga[h]sana
67:4 tabik t.b.ng
71t tamat [ta]mat
2:1 taun ta[u]n
21:3 teh te[h]
40:6 tentu tentu(a)
40:6 tentu tentu(a)
40:6 tentu tentu(a)
40:7 tentu tentu(a)
6:1 tiada tia[da]
92:3 tiriti i.e. treaty
27:1 tulus tulus (a)
58:3 ubah-ubah u[bah]2
61:4 ujud a.j.w.d
Wrkh 85:4 van Hoĕvell fa.n° Hu.w°.fa.l°
25:15 wakilkan waki[l]kan